Termeni si conditii de utilizare

Acest site a fost dezvoltat de către societatea Ecocert S.R.L („ECOCERT”) în nume propriu. Utilizarea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare, prin urmare trebuie să citiți cu atenție precizările făcute mai jos, deoarece ele reglementează dreptul de utilizare a acestui site și a conţinutului său.

Toate situațiile apărute în legatură cu utilizarea și conținutul site-ului în cauză, precum și drepturile și obligațiile părților sunt guvernate de legislația românească în vigoare, indiferent de locul de accesare a site-ului. Orice litigiu care are ca obiect o dispută cu privire la termenii și condițiile de utilizare a acestui site este reglementat conform legilor din România.

ECOCERT își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza termenii și condițiile oricând, fără notificarea prealabilă a persoanelor care utilizează acest site și este datoria utilizatorului de a revizui periodic termenii și condițiile pentru a citi cea mai recentă versiune a acestora.

GĂZDUIRE ȘI MENTENANȚĂ – societatea 11 AM Media Net SRL, sediul social: Strada Papiu Ilarian nr. 17 demisol, Sector 3, București, România, Tel: 031.432.8681 Fax: 031.816.2929 E-mail: office@rezolvit.ro

DATE PERSONALE/ CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (denumita in continuare GDPR)  ECOCERT SRL, parte din Grupul ECOCERT, cu sediul în Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, Sector 1, București, România, J40/8353/2004, CUI: RO 16448230, Tel: +40 21 321 20 77, Fax: +40 21 321 20 58, E-mail: office.romania@ecocert.com, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

Datele prelucrate de catre ECOCERT SRL prin intermediul site-ului sunt:

 • numele si prenumele,
 • data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila,
 • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
 • codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,
 • locul de munca,
 • contul IBAN si Banca,
 • date privind serviciile achiziționate,
 • date privind trecutul profesional.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate in următoarele scopuri:

 1. în vederea soluționării solicitărilor dvs. adresate prin intermediul formularului de contact, conform art. 6 alineat 1) litera f) din GDPR, in interesul legitim al ECOCERT de organizare a răspunde solicitărilor, cererilor, reclamațiilor;
 2. în vederea procesării cererii dumneavoastră de angajare, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR în vederea încheierii și executării unui contract de muncă;
 3. în vederea achiziționării de către dumneavoastră a serviciilor ECOCERT SRL, respectiv, încheierii și gestionării contractelor încheiate cu dumneavoastră, în calitate de client, conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR în vederea încheierii și executării unui contract;
 4. pentru realizarea plăților, respectiv a facturării serviciului oferit conform art. 6 alineat 1, litera b) din GDPR;
 5. in scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din GDPR;
 6. pentru raportările intra-grup, respectiv pentru realizarea serviciilor de deservire a clienților prin entitățile din Grupul ECOCERT, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din GDPR, in interesul legitim al ECOCERT de organizare a activitatii sale de deservire a clienților săi intr-un mod cat mai eficient, asigurând astfel un nivel ridicat al calitatii serviciilor si produselor oferite;
 7. pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați ECOCERT, pe cale amiabila/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate si a interesului legitim al ECOCERT de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din GDPR, precum si pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alineat 1), litera c) din GDPR si a prevederilor legale aplicabile;
 8. în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de raportare la MADR si APIA și de publicitate a informațiilor (Ordin MADR nr. 895/2016) conform art. 6 alineat 1, litera c) din GDPR.

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră si prestării serviciilor, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, respectiv:

 • documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991.
 • datele personale prelucrate în cadrul discuțiilor care nu au fost finalizate prin semnarea unui contract cu Ecocert vor fi păstrate până la finalul anului calendaristic următor.

În cadrul scopurilor legate de recrutarea de personal datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, respectiv:

 • când procesul de recrutare se încheie prin semnarea unui contract de muncă pe toată durata existenței unor relații de muncă (contract de muncă) și ulterior, conform dispozițiilor legale în vigoare în domeniul muncii și protecției sociale și fiscal;
 • când procesul de recrutare nu se finalizează prin semnarea unui contract de muncă până la finalul anului calendaristic urmator .

Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Datele prelucrate in scopurile de mai sus sunt necesare in vederea fie a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale a ECOCERT, fie pentru a răspune unei solicitări a dvs., astfel ca refuzul dummneavoastra de a ne transmite aceste date poate determina imposibilitatea încheierii unei relații contractuale pentru anumite servicii sau de a răspund esolicitării dvs.

Potrivit art. 9 literele y) si z) din Ordinul MADR nr. 895/2016  Ecocert are obligatia de a face disponibile publicului pe site-ul sau lista actualizata care contine numele si adresa operatorilor care fac obiectul inspectiei si a celor carora le-au fost eliberate documente justificative ce atesta statutul de certificat ecologic sau de confirmare a conversiei.

Persoanele Împuternicite și Destinatarii datelor

Datele cu caracter personal pot fi transmise către reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu ECOCERT, către societăți care prestează activitati pentru ECOCERT in domeniul de achiziții, relațiilor de munca, furnizorii de servicii IT si de telecomunicații, curierat, agențiile de publicitate, alți partenerii contractuali (de ex. avocați, auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), către autorităţile statului precum ANAF, ANPC, etc. pe baza competenţelor acestora prevăzute de legea aplicabilă.

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal pot fi accesate de către alte societati din Grupul ECOCERT, in vederea realizării de proiecte comune sau auditării activităților entităților din Grup, după cum urmează:

ECOCERT……  cu care ECOCERT SRL a încheiat contract standard de prelucrare a datelor cu caracter personal.

In cazul in care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societati din alte ţări, in vederea realizării scopului operațiunii de prelucrare a datelor, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din GDPR.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care au fost colectate si care permite transmiterea către un anumit terț.

Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de GDPR:

(a) Dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea ECOCERT dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, in caz afirmativ, puteți avea acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

(b) Dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format standard, structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca datele dvs. să fie transmise altui operator fara obstacole din partea Operatorului, in cazul in care aceste date sunt prelucrate in mod automat, in temeiul consimtamantului dumneavoastră exprimat conform articolului 6 alineat 1) litera a), respectiv in temeiul unui contract conform articolului 6 alineat 1) litera b) din GDPR.

(c) Dreptul la opoziție reprezintă dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care va aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor date, atunci când prelucrarea se realizează in temeiul articolului 6 alineat 1) literele e) si f), respectiv pentru realizarea unui interes legitim al operatorului sau pentru realizarea unei sarcini care servește unui interes public.

(d) Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(e) Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

(f) Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

(g) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.

(h) Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, in calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă la sediul Operatorului ECOCERT SRL, din în Strada Ing. Zablovschi, nr. 80, Sector 1, București, România.

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.

COPYRIGHT

Acest site, precum și conținutul acestuia, incluzând, dar fără a se limita la text, mărci comerciale, logo-uri, imagini, fotografii, ilustrații, sunete, muzică și baze de date sunt proprietatea exclusivă a autorilor acestora. Prin urmare, orice reproducere, reprezentare, distribuție și/ sau folosire, în întregime sau doar parțială a site-ului sau a oricărei parți componente a acestuia este strict interzisă, incluzând și orice încercare de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta buna funcționare a serverului care rulează site-ul.

Acestea sunt protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 și modificările ei, prin urmare orice încălcare a celor menționate anterior vor fi considerate o tentativă de fraudă și vor atrage răspunderea penală.

INFORMAȚII PUSE LA DISPOZIȚIE

Informațiile prezentate în cadrul acestui site sunt furnizate doar cu scop informativ. ECOCERT utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a oferi informații corecte și pentru a actualiza site-ul. Cu toate acestea, ECOCERT nu garantează că informațiile sunt exacte, complete sau la zi. Prin urmare, utilizatorii trebui să confirme acuratețea informațiilor împreună cu ECOCERT. Acesta nu oferă nicio garanție, fie explicită, fie implicită cu privire la conținutul site-ul sau la orice parte a acestuia.

ECOCERT nu acceptă, în limitele prevazute de lege, nicio răspundere în ceea ce privește pierderile directe sau indirecte sau daunele care rezultă din sau care au legatură cu utilizarea, operarea sau indisponibilitatea acestui site și a continuțului său.

ECOCERT nu garantează nici calitatea tehnică și functională a site-ului, nici lipsa virușilor care pot exista pe site și nu va fi tras la răspundere pentru daunele directe și indirecte suferite sau invocate.

ECOCERT își rezervă dreptul de a face modificări și corecturi la acest site și la conținutul său în orice moment.
Existența unui link de pe acest site către altul nu constituie o aprobare a unui astfel de site sau a conținutului acestuia, iar ECOCERT nu poate fi tras la răspundere pentru informațiile, opiniile sau recomandările făcute de acesta.

Folosirea de link-uri, mărci comerciale, nume, servicii, nume de domenii și nume de înregistrare ale altor companii nu implică în niciun fel, dacă nu se specifică altfel, existența unei afilieri între ECOCERT și orice astfel de firme, produse, servicii, mărci comerciale, nume sau denumiri înregistrate.

CREAREA LINK-URILOR CĂTRE SITE-UL ECOCERT

ECOCERT permite crearea link-urilor către site, cu condiția ca:

 • paginile site-ului său să nu fie încorporate în paginele altui site, ci să fie accesate prin deschiderea unei noi fereste de internet.
 • formularea acestor link-uri să includă în mod explicit www.ecocert.ro, sau conexiunea dintre link și acest site și/ sau ECOCERT să fie indicată în mod clar, astfel încât să se evite orice confuzie în mintea publicului general.

Această permisiune nu se aplică site-urilor care ar putea să afecteze imaginea sau reputația ECOCERT.
Sub nicio forma nu poate fi tras la răspundere ECOCERT pentru site-uri care au un link-uri către acest site și nu își asumă nicio răspundere asupra contextului sau a modului de folosire a acestora.